SK EN

Služby

V súčasnosti naša spoločnosť spracováva nasledovné odpady podľa katalógu odpadov:

Druh Názov odpadu Kategória
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
19 12 04 plasty a guma (len guma z mechanického spracovania odpadov) O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 (len podrvené pneumatiky) O

Rozhodnutie číslo A 2009/02353-03 Cse, vydané 24.11.2009 OuŽP v Dunajskej Strede pre recykláciu odpadových plastov a elastomérov R3 nás oprávňuje recyklovať 15000 ton odpadu za jeden rok. Rozhodnutie bolo predľžené 29.5.2014 pod číslom OU-DS-OSZP-2014/006616-02 Crg.

Základný cenník

na zhodnocovanie odpadu


Cenník služieb na zhodnocovanie
odpadu platný od 01.01.2022

16 01 03 opotrebované pneumatiky
   
Osobné pneumatiky 120,- €/t bez DPH
Nákladné pneumatiky (do 22,5”) 150,- €/t bez DPH
Nadrozmerné pneumatiky – poľnohospodárske 190,- €/t bez DPH
Netriedený PKW + LKW 190,- €/t bez DPH
Drvená guma z pneumatík 70,- €/t bez DPH
   
Príplatok za nečistoty
(blato, zemina, piesok, kameň, atď.)
120,- €/t bez DPH