Predstavenie technológie

Predstavenie technológie

Všeobecný opis technológie

Technológia na spracovanie odpadov HOMATECH-W™ predstavuje depolymerizačný proces založený na kontinuálnom chemickom zhodnocovaní v bezkyslíkatom prostredí. Materiál sa tu transformuje pri nízkej teplote, v uzavretom systéme, v hermeticky uzavretom prostredí (bez spaľovacieho procesu). Odpad na báze uhľovodíka sa vo vnútri zariadenia pri atmosférickom tlaku najprv rozpustí a následne vrie. Atómy uhlíka oddeľujúce sa z reťazca vedú k rozpadu štruktúry materiálu. Reťazce a väzby sa rozštiepia, degradujú (krakujú). Hovoríme o polymérnej degradácii. Destiláciou plynov vznikajúcich v dôsledku krakovania dostávame alternatívne zdroje energie.

Zhoda s ISCC

Postup HOMATECH-W™ spĺňa predpisy ISCC ako vykurovací olej a v zmysle platnej smernice RED (2009/28/ES) ako palivová zložka. Vďaka zhode s ISCC sú produkty vyrábané počas našej činnosti zhodnocovania odpadov oficiálne klasifikované ako obnoviteľné, respektíve bioenergetické zdroje.

End of Waste (EoW) stav

V prípade systému zhodnocovania založeného na postupe HOMATECH-W™ môžeme použiť pojem stav konca odpadu, keďže odpad sa v rámci použitého postupu premieňa na produkt. Vznikajúce finálne výrobky spĺňajú všeobecné požiadavky stavu EoW na využiteľnosť, obchodovateľnosť, technickú a právnu zhodu, ako aj environmentálnu a zdravotnú bezpečnosť.

Predstavenie technológie a systému HOMATECH-W™

Materiálové zhodnotenie odpadovej frakcie na báze uhľovodíka (guma a RDF) vznikajúcej počas zberu a spracovania odpadov predstavuje celosvetový problém. Výzvou je splnenie požiadaviek udržateľnosti, minimalizácia zaťaženia životného prostredia a použiteľnosť vznikajúcich finálnych produktov.

Na zhodnotenie odpadových frakcií na báze uhľovodíka sa používajú postupy ako napríklad spaľovanie, v prípade ktorých je zhodnocovanie odpadu spojené s významným zaťažením životného prostredia a vyžaduje si pridanie ďalšej energie, ich výsledkom je vznik priamej energie (tepla, elektrickej energie), v dôsledku čoho tieto postupy nespĺňajú kritériá udržateľnosti. Pod požiadavkou udržateľnosti rozumieme v podstate to, aby počas procesu zhodnocovania odpadov realizovaného ekologickými technológiami boli z odpadov produkované výrobky, ktoré sú pre rozličné odvetvia priemyslu cennými surovinami na výrobu ďalších produktov.

Pre tieto výzvy predstavuje celosvetové riešenie jediná technológia, a to inovatívny systém zhodnocovania odpadov na báze postupu HOMATECH-W™. Jedná sa o technologické zariadenie, ktoré spracováva opotrebované pneumatiky a odpady na báze uhľovodíka, ktoré pomocou energetického obsahu obsiahnutého v odpadoch transformuje na alternatívne zdroje energie.

Úspešnosť technológie dokazujú skúsenosti a výsledky závodu fungujúceho nepretržite 5 rokov v priemyselných podmienkach.